Výstrahy a alarmy

A

A (Alarm)

Príčina:

Pri tomto alarme sa zobrazí písmeno A a za ním dve číslice. Pri alarme typu A sa zastaví dávkovanie inzulínu, až kým sa tento alarm neodstráni. Nastavenia inzulínovej pumpy sa nezmenia. Nastavenia systému Guardian sa však zmenia.

Opatrenie:

Ak sa alarm často opakuje, obráťte sa na linku telefonickej podpory spoločnosti Medtronic. 

B

Batéria mimo dosahu

Príčina:

Objavuje sa, ak je batéria mimo dosahu inzulínovej pumpy na viac ako 5 minút alebo mimo dosahu monitora na priebežné monitorovanie glukózy (CGM) na viac ako 10 minút.

Opatrenie:

Skontrolujte, či je na inzulínovej pumpe a monitore CGM uvedený správny čas a dátum. Ak nie sú správne, prejdite do PONUKY SLUŽBY a obnovte nastavenie dátumu a času. Používatelia CGM môžu obnoviť komunikáciu so senzorom pomocou postupu NÁJSŤ STRATENÝ SENZOR.

Bez zásobníka

Príčina:

Zásobník je nesprávne zasunutý alebo nie je vložený.

Opatrenie:

Presvedčte sa, či je vložený zásobník.

C

Chyba tlačidla

Príčina:

Objaví sa, ak je tlačidlo stlačené dlhšie ako 3 minúty.

Opatrenie:

 • Na odstránenie tohto alarmu stlačte tlačidlo ESC a potom tlačidlo ACT. Ak sú inzulínová pumpa alebo monitor CGM umiestnené tak, že dochádza k nechcenému stláčaniu tlačidiel, upravte ich polohu. 
 • Ak ste tieto kroky vykonali a alarm CHYBA TLAČIDLA sa objaví znova, obráťte sa na našu telefonickú podporu.

D

Dokončiť plnenie

Príčina:

Nedokončili ste plnenie infúznej súpravy inzulínom.

Opatrenie:

Na odstránenie tohto alarmu stlačte tlačidlo ESC a potom tlačidlo ACT. Obnovia sa bazálne dávky inzulínu.

E

E (Alarm)

Príčina:

Pri alarme typu E sa zobrazí písmeno E a po ňom 2 číslice. Pri zobrazení alarmu typu E sa zastaví dávkovanie inzulínu, obnovia sa nastavenia inzulínovej pumpy alebo monitora CGM a všetky nastavenia sa vynulujú.

Opatrenie:

Ak sa zobrazí tento alarm, poznačte si číslo chyby a obráťte sa na telefonickú podporu.

J

Je plnenie dokončené?

Príčina:

Táto správa sa zobrazí, ak ručne naplníte inzulínovú pumpu viac ako 30 jednotkami inzulínu.

Opatrenie:

Prečítajte si správu na obrazovke a potom ju stlačením tlačidla ESC a tlačidla ACT alarm odstráňte. 

 • Ak je ručné plnenie dokončené, stlačte tlačidlo ESC. 
 • Ak nie je dokončené ručné plnenie, stlačte a podržte tlačidlo ACT až do jeho dokončenia.

N

Nastavenie alarmov

Ako môžem nastaviť výstrahy/alarmy v systéme Paradigm® Veo™?

Máte možnosť nastaviť množstvo výstrah, napr. pripomenutie kalibrácie, hodnôt glykémie alebo zmeškaných jedál. Ak na pumpe využívate funkciu CGM, môžete pre ňu nastaviť výstrahy pre vysoké alebo nízke hodnoty glykémie, predpokladané vysoké alebo nízke hodnoty glykémie, mieru zmeny a odloženie všetkých týchto výstrah. Taktiež môžete zapnúť funkciu pozastavenia dávkovania inzulínu pri nízkej glykémii.

S nastavením alarmov a výstrah v systéme Paradigm Veo vám pomôže aj váš lekár v centre

Naprogramoval/-a som svoju novú/náhradnú pumpu a objavil sa alarm s výzvou na preprogramovanie/kontrolu nastavení – čo to znamená?

Alarm Skontrolujte nastavenia sa objavuje do 5 až 10 minút, ak zmeníte nastavenia pumpy bez toho, aby ste zmenili čas alebo dátum.  Je potrebné previnúť pumpu a skontrolovať všetky nastavenia (čas/dátum/bazálne pomery).

 

 

Nízka glykémia

Príčina:

Ako to funguje?

Graf alarmu Nízka glykémia

Opatrenie:

Systém Paradigm® VeoTM dokáže pomocou funkcie CGM na pumpe rozoznať, keď vaše hodnoty glukózy začnú klesať, a upozorní vás pomocou zvukového alarmu. 
Môžete tak začať včas konať a predísť hypoglykemickej udalosti. 

Ak však na túto výstrahu nezareagujete a CGM zaznamená nebezpečne nízke hodnoty glukózy, spustí ďalšiu zvukovú výstrahu. 

Ak z nejakého dôvodu nedokážete na túto výstrahu odpovedať, pumpa rýchlo zareaguje tým, že pozastaví dávkovanie inzulínu na 2 hodiny a pomôže tak hypoglykemickú udalosť zoslabiť. 

O

Obmedzenie alarmov/alarmy bez zvuku

Môžem nejako obmedziť počet zobrazovaných alarmov?

Je potrebné mať na pamäti, že každý alarm má svoj účel a niečo vám oznamuje, preto je dôležité venovať pozornosť všetkým typom a výskytom alarmov. 

Počet zobrazovaných alarmov môžete obmedziť tak, že upravíte používateľské nastavenia alebo niektoré alarmy alebo výstrahy vypnete.  Môžete napríklad: 
• zmeniť hraničné hodnoty pre vysoké a nízke hodnoty glykémie podľa svojich potrieb. Navyše môžete vypnúť alarm „vysoká glykémia“, ak ste si vedomí toho, že jej hodnota stúpa. 
• upraviť časovú dĺžku odloženia alarmu, aby sa zobrazovalo menej pripomienok. 
 

Ďalším alarmom sa dá vyhnúť tak, že budete konať skôr, ako sa vyskytnú, napr. budete vykonávať pravidelnú kalibráciu a udržiavať vysielač vo vzdialenosti do 2 metrov (6 stôp) od inzulínovej pumpy, aby sa zachovala ich synchronizácia.

Z bezpečnostných dôvodov by ste sa mali pred upravením nastavení výstrah na pumpe poradiť so svojim lekárom.

 

Ako nastavím výstrahy bez zvuku?

Výstrahy môžete nastaviť tak, že namiesto zvukových znamení vás budú upozorňovať vibráciou. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, prejdite na položky Ponuka služieb > Ponuku alarmov > Typ alarmu. 

Zvuk výstrah môžete vypnúť aj len na obmedzený čas, čo môže byť užitočné napríklad počas schôdze alebo skúšky. Túto možnosť nájdete v ponuke Senzor v možnosti Výstrahy bez zvuku.

 

Obnovenie nastavení

Príčina:

Zobrazí sa, keď sa nastavenia inzulínovej pumpy alebo monitora CGM náhle vynulujú z jedného z týchto dôvodov:

 • Nastavenia boli vynulované (funkcia Vynulovať nastavenia) a neboli znova naprogramované,
 • Pokus o načítanie údajov z počítača do softvéru CareLink Personal nebol dokončený,

Opatrenie:

 • Ak boli nastavenia vynulované, musíte ich znova naprogramovať.
 • Ak sa pri pokuse o nahranie údajov do softvéru CareLink Personal zobrazí toto chybové hlásenie, obráťte sa na telefonickú podporu.

P

Prázdna náplň

Príčina:

V zásobníku nie je náplň.

Opatrenie:

Ihneď vymeňte zásobník.

S

Skontrolujte nastavenia

Príčina:

Zobrazuje sa po alarme typu E alebo po vynulovaní inzulínovej pumpy alebo monitora CGM. Nabáda vás, aby ste skontrolovali, či sú všetky nastavenia správne.

Opatrenie:

Ak je alarm aktívny, skontrolujte alebo preprogramujte nastavenia inzulínovej pumpy alebo monitora CGM vrátane času a dátumu.

Slabé batérie

Príčina:

Inzulínová pumpa a monitor CGM vykonávajú test napätia každej vloženej batérie. Tento alarm sa objaví, keď je napätie batérie menšie ako polovičné. Inzulínová pumpa alebo monitor glukózy budú fungovať normálne, ale životnosť batérie bude kratšia ako sa očakávalo.

Opatrenie:

Vložte do inzulínovej pumpy alebo monitora CGM novú alkalickú batériu.

T

Test batérie bol neúspešný

Príčina:

Inzulínová pumpa a monitor CGM vykonávajú test napätia každej vloženej batérie. Predíde sa tak použitiu batérií s nízkym napätím. Ak batéria nemá dostatočné napätie, zobrazí sa alarm. Inzulínová pumpa alebo monitor CGM nebudú fungovať, kým sa nevymení batéria.

Opatrenie:

Vložte do inzulínovej pumpy alebo monitora CGM novú batériu.

V

Výstraha Auto vyp.

Príčina:

Upozorňuje, že v čase nastavenom pre funkciu DĹŽKA AUTO VYP. ste nestlačili žiadne tlačidlá, takže dávkovanie inzulínu sa zastavilo.

Opatrenie:

Na odstránenie tohto alarmu stlačte tlačidlo ESC a potom tlačidlo ACT.

Výstraha Batéria vybitá

Príčina:

Výstraha BATÉRIA VYBITÁ sa zobrazí, keď v batérii v inzulínovej pumpe alebo monitore CGM zostáva menej ako 10 % kapacity. Počas tohto stavu sú funkcie ako podsvietenie, diaľkové ovládanie a glukomer vypnuté. Ak je tento typ výstrahy nastavený na vibrovanie, inzulínová pumpa alebo monitor CGM ho zmenia na zvukovú výstrahu.

Opatrenie:

Než vymeníte batériu, stlačením tlačidla ESC a tlačidla ACT odstráňte alarm. 

Ak sa zobrazí táto výstraha, nechoďte spať, kým batériu nevymeníte.
Výstraha Chyba kal.

Príčina:

Kalibrujte systém. Možné príčiny:

 • Z glukomera do inzulínovej pumpy alebo monitora CGM bola zadaná nesprávna hodnota glykémie.
 • Zadaná hodnota glykémie nie je aktuálna
 • Hodnota glykémie rýchlo stúpa alebo klesá.
 • Senzor glukózy potrebuje viac času na stabilizáciu po zavedení.
 • Senzor glukózy už nesníma správne.

Opatrenie:

 • Ak sa objaví výstraha Chyba kal., zadajte novú hodnotu z glukomera na kalibráciu zariadenia. 
 • Ak sa aj pri druhej kalibrácii objaví výstraha Chyba kal., v systémel  Guardian® sa zobrazí výstraha VYMEŇTE SENZOR a na modeloch pumpy 522/722 alebo VeoTM sa zobrazí výstraha CHYBA SENZORA. 
 • Ďalšie pokyny sa dozviete, keď sa obrátite na telefonickú podporu spoločnosti Medtronic

Poznámka: Ak máte model pumpy x12, x15, or x22, obráťte sa na telefonickú podporu spoločnosti Medtronic.

Výstraha Chyba senzora

Príčina:

Táto výstraha sa môže objaviť po tom, ako sa zobrazia dve hlásenia Chyba kal. po sebe alebo pri spustení senzora glukózy bez hlásení Chyba kal.

Opatrenie:

 • Ak sa výstraha objaví po dvoch hláseniach Chyba kal., vymeňte senzor glukózy. 
 • Ak sa výstraha objaví bez hlásenia Chyba kal., obráťte sa na našu telefonickú podporu a zistite, či váš vysielač funguje správne. 
 • Ak sa výstraha objaví pri spúšťaní, existuje možnosť, že ju vyriešite bez výmeny senzora glukózy. Ďalšie pokyny sa dozviete, keď sa obrátite na telefonickú linku podpory 02/6820 6986
Výstraha Chyba senzora

Príčina:

Signály senzora glukózy sú príliš vysoké alebo príliš nízke.

Opatrenie:

Senzor glukózy nie je potrebné meniť. Na odstránenie tejto výstrahy stlačte tlačidlo ESC a potom tlačidlo ACT. Ak výstraha pretrváva, otestujte vysielač pomocou testera.

Výstraha Chybný vysielač

Príčina:

Batéria vysielača je vybitá.

Opatrenie:

Ihneď nabite batériu vysielača.

Výstraha Koniec senzora

Príčina:

Senzoru glukózy sa skončila životnosť.

Opatrenie:

Vymeňte senzor glukózy.

Výstraha Predpoklad. nízke hodnoty

Príčina:

Hodnoty glukózy namerané senzorom dosiahnu alebo klesnú pod spodné hraničné hodnoty za čas zvolený pre túto výstrahu. Ak máte ako výstrahu vybratý zvukový signál, inzulínová pumpa alebo monitor CGM vydá 3 klesajúce tóny po sebe.

Opatrenie:

Call the helpline.

Výstraha Predpoklad. vysoké hodnoty

Príčina:

Hodnoty glykémie namerané senzorom dosiahnu alebo prekonajú horné hraničné hodnoty za čas zvolený pre túto výstrahu. Ak máte ako výstrahu vybratý zvukový signál, inzulínová pumpa alebo monitor CGM vydá 3 stúpajúce tóny po sebe.

Opatrenie:

Skontrolujte hodnoty pomocou glukomera a prijmite nápravné kroky.

Výstraha Rýchlosť nárastu

Príčina:

Hodnoty glukózy namerané senzorom narastajú rýchlosťou, ktorá sa rovná rýchlosti nastavenej ako hraničná hodnota pre túto výstrahu alebo ju prekračuje. Ak máte ako výstrahu vybratý zvukový signál, inzulínová pumpa alebo monitor CGM vydá dva stúpajúce tóny po sebe.

Opatrenie:

Skontrolujte hodnoty pomocou glukomera a prijmite nápravné kroky.
 
Výstraha Rýchlosť poklesu

Príčina:

Hodnoty glukózy namerané senzorom klesajú rýchlosťou, ktorá sa rovná rýchlosti nastavenej ako hraničná pre túto výstrahu alebo ju prekračuje. Ak máte ako výstrahu vybratý zvukový signál, inzulínová pumpa alebo monitor CGM vydá 2 klesajúce tóny po sebe.

Opatrenie:

Skontrolujte hodnoty pomocou glukomera a prijmite nápravné kroky.

Výstraha Slabý signál

Príčina:

Objaví sa, ak inzulínová pumpa alebo monitor CGM nedostanú údaje z vysielača počas stanoveného časového obdobia (nastavenie pre slabý signál).

Opatrenie:

Posuňte inzulínovú pumpu alebo monitor CGM bližšie k vysielaču alebo presuňte vysielač aj inzulínovú pumpu alebo monitor CGM na rovnakú stranu tela.

Poznámka: Ak máte model pumpy x12, x15, or x22, obráťte sa na telefonickú podporu spoločnosti Medtronic.

Výstraha Strata senzora

Príčina:

Inzulínová pumpa alebo monitor CGM nezaznamenali žiadny signál z vysielača.

Opatrenie:

Neodpájajte vysielač od senzora.

 1. Skontrolujte, či je senzor glukózy správne zapojený.
 2. Na obrazovke Kontrola nastavenia  skontrolujte, či sa identifikátor vysielača zadaný v inzulínovej pumpe alebo monitore CGM zhoduje s identifikátorom na vysielači: Základné okno > Hlavná ponuka > Senzor > Revízne nastavenia
 3. Skontrolujte prepojenie vysielača a senzora. Zavedený senzor prisuňte k zadnej stene súpravy, aby ste zabránili jeho pohybu, a vysielač pevne pritlačte:
  • Ak začujete cvaknutie, počkajte 20 sekúnd a potom skontrolujte, či na vysielači aspoň 10 sekúnd bliká zelené svetlo, ktoré potvrdzuje správnosť prepojenia. Ak zelené svetlo bliká, príčinou výstrahy bolo, že vysielač a senzor neboli pripojené. 
  • Ak začujete kliknutie, ale na vysielači sa neobjaví zelené svetlo, skontrolujte, či je nabitý. 
  • Ak skontrolujete pripojenie, ale nezačujete cvaknutie, príčinou výstrahy je problém s prenosom. Umiestnite inzulínovú pumpu alebo monitor CGM bližšie k senzoru glukózy a vysielaču.
 4. Pomocou funkcie NÁJSŤ STRATENÝ SENZOR vyhľadajte senzor glukózy: Domovská obrazovka > Hlavná ponuka > Senzor > Prepojenie na senzor > Nájsť stratený senzor 

Poznámka: Ak máte model pumpy x12, x15, or x22, obráťte sa na telefonickú podporu spoločnosti Medtronic.

Výstraha Vymeňte počítadlo

Príčina:

Batéria vysielača je vybitá.

Opatrenie:

Ihneď nabite batériu vysielača.

Výstraha Vymeňte senzor

Príčina:

Táto výstraha sa môže objaviť po tom, ako sa zobrazia dve hlásenia Chyba kal. po sebe alebo pri spustení senzora glukózy bez hlásení Chyba kal.

Opatrenie:

Ak sa výstraha objaví po dvoch hláseniach Chyba kal., vymeňte senzor glukózy. Ak sa výstraha objaví bez hlásenia Chyba kal., obráťte sa na našu telefonickú podporu a zistite, či váš vysielač funguje správne. Ak sa výstraha objaví pri spúšťaní, existuje možnosť, že ju vyriešite bez výmeny senzora glukózy. Ďalšie pokyny sa dozviete, keď sa obrátite na telefonickú podporu.

Výstraha Vysoká glykémia

Príčina:

Hodnota glykémie je vyššia alebo rovná ako stanovená horná hranica. Ak nenastavíte hornú hraničnú hodnotu glykémie a nezapnete výstrahy, nebudú sa vám výstrahy o vysokej hodnote glykémie zobrazovať.

Opatrenie:

Skontrolujte hodnoty pomocou glukomera a prijmite nápravné kroky.

Výstraha Vysoká Xxx mmol/l (Xxx = nameraná hodnota glykémie)

Príčina:

Hodnota glykémie nameraná senzorom je vyššia alebo rovná ako stanovená horná hranica. Ak nenastavíte hornú hraničnú hodnotu glykémie a nezapnete výstrahy, nebudú sa vám výstrahy o vysokej hodnote glykémie nameranej senzorom zobrazovať. Ak máte ako výstrahu vybratý zvukový signál, inzulínová pumpa vydá 4 stúpajúce tóny po sebe.

Opatrenie:

Skontrolujte hodnoty pomocou glukomera a prijmite nápravné kroky.

Výstraha: Výstraha bez zvuku

Príčina:

Objaví sa, keď sa vyskytne 1 alebo viac výstrah týkajúcich sa hladín glukózy v čase, keď je zapnutá funkcia Výstraha bez zvuku.

Opatrenie:

Na odstránenie tejto výstrahy stlačte tlačidlo ESC a potom tlačidlo ACT. Skontrolujte informácie o zaznamenaných výstrahách o hladinách glukózy na obrazovke HISTÓRIA VÝSTRAH SENZORA. Ako zobraziť obrazovku HISTÓRIA VÝSTRAH SENZORA:

 1. Otvorenie obrazovky HISTÓRIA VÝSTRAH SENZORA: Základné okno > Hlavná ponuka > Senzor > História výstrah senzora.
 2. Objaví sa obrazovka HISTÓRIA VÝSTRAH SENZORA. Najnovšia výstraha je zvýraznená. Vyberte výstrahu, o ktorej sa chcete dozvedieť viac a stlačte tlačidlo ACT.
 3. Objaví sa nová obrazovka s podrobnosťami o výstrahe.

Z

Zastavený bolus

Príčina:

Chyba Zastavený bolus môže nastať, ak je uvoľnený kryt batérie alebo ak pri podávaní bolusu pumpa utrpela náraz alebo spadla. Môže tiež nastať v prípade, že pumpu zasiahne statický výboj. V takýchto prípadoch pumpa z bezpečnostných dôvodov zastaví bolus.

Opatrenie:

Ak vám pumpa spadla, pozorne ju prezrite, či nie je nijako poškodená, skontrolujte históriu bolusov a v prípade potreby preprogramujte zvyšný bolus. 

V prípade tohto alarmu je veľmi dôležité skontrolovať históriu bolusov a presvedčiť sa, aké množstvo bolusu bolo skutočne podané. V prípade potreby naprogramujte nový bolus s chýbajúcou dávkou.

Ziadny vydaj

Príčina:

Zastavilo sa podávanie inzulínu. Výstraha sa zobrazí, keď inzulínová pumpa zaznamená prekážku vo vonkajšom okruhu pumpy v podávaní inzulínu.

Opatrenie:

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Skontrolujte, či je infúzna súprava upchatá.
 2. Skontrolujte hodnotu glykémie a v prípade potreby postupujte podľa bezpečnostných pokynov pre vysoké hodnoty glykémie.
 3. Stlačením tlačidiel ESC a ACT odstráňte alarm. Objaví sa obrazovka s dvoma možnosťami: obnoviť a previnúť.
 4. Skontrolujte, či je v zásobníku inzulín.
  • Ak ste na hadičke našli ohyb a odstránili ho, stlačte tlačidlo Obnoviť.
  • Ak je zásobník prázdny, vyberte možnosť Pretocit a vymeňte zásobník a infúznu súpravu.
 5. Pozorne sledujte svoje hodnoty glykémie.

Ak ste tieto kroky vykonali a alarm BEZ DÁVKOVANIA sa objaví znova, obráťte sa našu telefonickú podporu.

Ž

Žiadne napájanie

Príčina:

Batéria je vybitá.

Opatrenie:

Batériu ihneď vymeňte. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Skontrolujte, či je na obrazovke uvedený správny čas. V prípade potreby čas upravte.

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.