Znižovanie komplikácií

Znižovanie rizika komplikácií

Neprehliadnite Kľúčom k zníženiu komplikácií je regulácia hodnôt glykémie

HbA1c Dôležitý ukazovateľ účinnosti liečby diabetu, ktorý sa stanovuje na základe stanovenia množstva glukózy, ktorá sa naviazala za posledné 2-3 mesiace na červené krvinky.             

V štúdii DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) sa potvrdilo, že znížením hodnôt HbA1c, hoci len o 1 %, môže klesnúť riziko vzniku mikrovaskulárnych komplikácií až o 40 %.* Hladiny HbA1c je potrebné monitorovať raz za 3 mesiace, pričom cieľom je udržať jej hodnotu nižšiu ako 7 % (53 mmol/l) alebo dosiahnuť hodnotu stanovenú vaším lekárom.*

Normálne hodnoty glykémie sa pohybujú v rozpätí 4,0 až 7,8 mmol/l, pričom tieto hodnoty sa môžete pokúsiť dosiahnuť prostredníctvom samostatného monitorovania glykémie (SMBG) pomocou osobného glukomera.*

Hypoglykémia označuje stav, kedy hodnota glykémie klesne pod 3,5 mol/l, aj keď presné číslo sa môže pre jednotlivé osoby líšiť. V prípade miernej hypoglykémie pocíti pacient príznaky a môže predísť jej zhoršeniu tým, že vypije alebo zje niečo s obsahom sacharidov. Pri závažnej hypoglykémii potrebuje pacient pomoc ďalšej osoby a tento stav si môže vyžadovať hospitalizáciu.

Hyperglykémia označuje stav, kedy je hodnota glykémie vyššia ako 11,1 mmol/l, ale presná hodnota sa môže pre jednotlivé osoby líšiť. Ak hodnota glykémie prekročí 15 mmol/l, treba tento stav okamžite riešiť, aby sa predišlo akútnym komplikáciám. 

Znižovanie rizika hypoglykémie a zároveň udržiavanie cieľových hodnôt HbA1c môže byť pomerne namáhavé. Liečba pomocou inzulínovej pumpy umožňuje upraviť dávky inzulínu podľa potrieb tela v jednotlivých hodinách.

Starostlivá regulácia hodnôt glykémie môže výrazne znížiť riziko vzniku komplikácií. S každým znížením hladiny HbA1c o 1 %, môže klesnúť riziko:*

  • Retinopatie (poškodenie očí) o 38 %,
  • Nefropatie (poškodenie obličiek) o 28 %,
  • Neuropatie (poškodenie nervov) o 28 %,
  • Kardiovaskulárnych príhod (infarkt alebo mŕtvica) o 57 %.

Čo môže pre seba urobiť osoba s diabetom 1. typu, ktorá má obavy zo vzniku komplikácií, aby znížila ich riziko?

Odkazy

  • * Odkazy sa zaznamenávajú a sú k dispozícii na požiadanie. So žiadosťou o kópie sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic.

 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.