Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tomto vyhlásení o zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, ako spoločnosť Medtronic spracováva osobné údaje. Pre náš dlhodobý úspech je nesmierne dôležité zachovať si a vážiť si dôveru našich zákazníkov, obchodných partnerov a predajcov. Pri spracovaní informácií budeme vždy dbať na:

 • Dôvernosť informácií a čestnosť,
 • Vhodný prístup v súlade s našimi vyhláseniami,
 • Súlad s platnými zákonmi, smernicami, nariadeniami a princípmi v oblasti ochrany údajov.

Kto je spoločnosť Medtronic? 

Medtronic je názov, ktorým označujeme celú našu spoločnosť vrátane spoločnosti Medtronic, Inc. so sídlom v Spojených štátoch amerických a všetkých ostatných spoločností, ktoré pod ňu spadajú, čiže jej dcérskych spoločností a pobočiek. Zámená „my“, „naše“ a ich pádové tvary označujú celú spoločnosť Medtronic.

Na čo sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov, ktoré sme získali od obyvateľov Európy. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje získané priamo od dotknutej osoby alebo od inej osoby (alebo spoločnosti) ako je osoba, ktorú túto údaje identifikujú. Preto označeniami „vy“, „mňa“, „ja“ a ich pádovými tvarmi myslíme v tomto vyhlásení o zásadách ochrany osobných údajov osoby, ktorých osobné údaje spracovávame, či už sme tieto údaje získali priamo od dotknutých osôb alebo nepriamo od niekoho iného.

Toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na spracovanie údajov:

 • O našich zamestnancoch v rámci ich zamestnaneckého vzťahu k nám,
 • Pri ktorých sme prostredníctvom zrieknutia sa zodpovednosti, zásad, podmienok používania alebo iných oznámení uviedli, že tieto zásady neplatia alebo že platia iné zásady alebo oznámenie,
 • Ktoré neidentifikujú jednotlivcov vrátane osobných údajov (uvedených nižšie) zbavených všetkých identifikačných prvkov, podľa ktorých už nie je možné vás identifikovať.

Čo je spracovanie údajov?

Spracovanie údajov je súbor operácií s využitím osobných informácií, ktoré môže ale nemusí byť automatické, a zahŕňa zbieranie, používanie, zverejňovanie, prispôsobovanie, menenie, opravovanie, opätovné získavanie, kombinovanie, blokovanie, vymazávanie, prenášanie, likvidovanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie a využívanie osobných údajov.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa vás, ktoré môžeme použiť na konkrétnu identifikáciu vašej osoby, napríklad:

 • Meno
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Dátum narodenia
 • Adresa
 • Číslo sociálneho poistenia alebo iný vnútroštátny identifikátor
 • Číslo účtu
 • Všetky ďalšie informácie ktoré slúžia alebo by mohli slúžiť na vašu identifikáciu a týkajú sa vašej osoby.


Niektoré osobné údaje sú citlivého charakteru. Citlivé údaje sú vymedzené nižšie. Ak nie je výslovne uvedené inak, toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov sa vzťahuje na citlivé informácie.

Kedy a ako spoločnosť Medtronic zbiera osobné údaje?

Spoločnosť Medtronic môže zbierať osobné údaje rôznymi spôsobmi. Napríklad:

 • Na niektorých miestach na našich webových lokalitách máte možnosť poslať nám vaše osobné údaje. Môžete napríklad vyplniť registračný formulár, prieskum alebo e-mailový formulár. Môžete sa tiež rozhodnúť, že nám umožníte prispôsobiť vaše návštevy našich webových lokalít – v takom prípade vás požiadame o určité osobné údaje, vďaka ktorým na našich webových lokalitách získate užitočnejšie informácie. Keď tieto údaje skombinujeme s neosobnými údajmi zozbieranými pomocou súborov cookie, budeme vedieť, že ste naše webové lokality už niekedy navštívili.
 • Vaše osobné údaje môžeme zbierať, aj keď sa na nás obrátite v súvislosti s informáciami, produktmi alebo službami.
 • Vaše osobné informácie môžeme zbierať pri vašej účasti na komerčnej transakcii s našimi zákazníkmi, predajcami a inými obchodnými subjektmi.

Ako spoločnosť Medtronic spracováva osobné údaje?

Vaše osobné údaje (s výnimkou citlivých údajov, ktorým je venovaná samostatná časť nižšie) môžeme spracovať:

 • aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti a otázky,
 • na účely plnenia zmluvy alebo rokovania o zmluve s vami alebo o vás,
 • na vytvorenie záznamov vrátane záznamov vašich osobných údajoch,
 • aby sme sa s vami mohli skontaktovať poštou (alebo s vašim súhlasom aj inými spôsobmi) a posielať vám informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, vrátane informácií o klinických štúdiách a našich a iných produktoch a službách,
 • na účely analýzy a výskumu, vývoja a zlepšovania programov, produktov, liečby, služieb a obsahu,
 • na odstránenie údajov, ktoré by vás mohli identifikovať (vaše meno, e-mailová adresa, číslo sociálneho poistenia atď.). V takom prípade vás už viac nebude možné identifikovať ako jednotlivca. Po odstránení údajov, ktoré by mohli slúžiť na vašu identifikáciu, nám zostanú neosobné údaje, na ktoré sa už nevzťahuje vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov,
 • na prispôsobenie vášho využívania našich webových lokalít, napríklad aby sme vás mohli upozorniť na nové funkcie, ktoré by vás mohli zaujímať,
 • na účely uplatňovania tohto vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov a inej ochrany našich práv a majetku,
 • na ochranu vašich dôležitých záujmov alebo zdravia, bezpečnosti a blahobytu iných osôb,
 • na účely súladu s právnymi predpismi, nariadením, súdnym príkazom alebo iným právnym záväzkom,
 • na účely iných našich oprávnených záujmov, pokiaľ toto spracovanie nebude mať negatívny vplyv na vaše práva alebo slobody,
 • inými spôsobmi, na ktoré získame váš súhlas.

Čo sú citlivé údaje?

Niektoré typy osobných údajov sú citlivého charakteru. Citlivé informácie sú osobné informácie týkajúce sa vášho zdravia (napr. sériové číslo vašej pomôcky alebo dátum implantácie), vášho rasového alebo etnického pôvodu, náboženského alebo filozofického presvedčenia, sexuálneho života, politickej príslušnosti alebo členstva v odboroch.

Bude spoločnosť Medtronic tieto citlivé údaje zbierať alebo spracovávať iným spôsobom ako ostatné osobné údaje?

Spoločnosť Medtronic bude vaše citlivé údaje zbierať a spracovávať len:

 • spôsobmi, na ktoré od vás získa výslovný súhlas,
 • na účely ochrany vašich dôležitých záujmov v prípadoch, kedy nie je možné získať alebo oprávnene požadovať váš výslovný súhlas,
 • v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,
 • ak je ich spracovanie potrebné na zdravotné účely, pričom je našou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, podobne, ako v prípade lekárskeho tajomstva,
 • na účely ustanovenia, výkonu alebo obrany právneho nároku.

Napríklad:

 • Môžeme zbierať citlivé informácie o pacientoch od našich zákazníkov, predajcov alebo iných obchodných subjektov pri poskytovaní technickej podpory vo vzťahu k našim produktom alebo službám.
 • Môžeme zbierať citlivé informácie o pacientoch, ktorí nám pošlú otázky alebo návrhy týkajúce sa našich produktov a služieb.
 • Môžeme zhromažďovať citlivé informácie v súlade s požiadavkami amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a európskych a iných vládnych orgánov s cieľom zaručiť bezpečné a účinné využívanie našich produktov a služieb.
 • Môžeme zbierať citlivé informácie o účastníkoch klinického skúšania, štúdií a iných výskumných iniciatív.
 • Môžeme zbierať citlivé informácie priamo od vás, ak nám ich dobrovoľne poskytnete.

Bude spoločnosť Medtronic používať osobné údaje na to, aby mi posielala marketingové správy?

Ak nám neoznámite, že si neželáte od nás dostávať oznámenia týkajúce sa marketingu a prieskumu trhu, môžeme sa na vás pravidelne obracať, či už osobne, e-mailom, faxom, poštou alebo telefonicky, a poskytovať vám informácie o programoch, produktoch, službách a obsahu, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak sme podľa platných právnych predpisov povinní získať váš výslovný súhlas so zasielaním určitých typov marketingových správ, budeme vám tieto typy správ posielať až po získaní vášho súhlasu.

Čo mám robiť, ak si už neželám dostávať marketingové správy od spoločnosti Medtronic?

Ak od nás už nechcete dostávať oznámenia týkajúce sa marketingu alebo prieskumu trhu alebo si želáte, aby sme prestali so spracovávaním vašich osobných údajov nejakým iným spôsobom, môžete sa s nami skontaktovať podľa pokynov uvedených na konci tohto vyhlásenia a informovať nás, ktoré typy oznámení si už neželáte dostávať. Okrem toho, ak ste už od nás dostali alebo v budúcnosti dostanete nejaký e-mail, v každom z nich je uvedený rýchly automatický spôsob, ako zastaviť posielanie e-mailov na vašu adresu.

Zdieľa spoločnosť Medtronic osobné údaje s tretími stranami?

Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spoločnosť Medtronic nebude bez vášho dovolenia zdieľať vaše osobné údaje s nezainteresovanými tretími stranami.

V rámci bežnej obchodnej činnosti budeme vaše osobné údaje zdieľať so spoločnosťami, ktoré si najímame, aby v našom mene vykonávali niektoré služby alebo funkcie. Môžeme napríklad využívať rôznych predajcov alebo dodávateľov na zasielanie našich produktov. V takýchto prípadoch poskytujeme daným predajcom alebo dodávateľom informácie potrebné na spracovanie vašej objednávky, napr. vaše meno a poštovú adresu. V prípadoch zdieľania vašich osobných údajov s treťou stranou bude táto strana oprávnená si vaše údaje ponechať, poskytnúť alebo použiť výhradne v súvislosti s poskytovaním služieb, ktorými bola poverená.

Vaše osobné údaje nebudeme nijako predávať, vymieňať ani zverejňovať, s výnimkou prípadov predaja, zlúčenia, zrušenia alebo akvizície spoločnosti.

Povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pre nás môže vyplynúť zo zákona na základe súdneho príkazu, súdneho predvolania, príkazu na prehliadku, právnych predpisov alebo nariadenia. Môžeme tiež spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní a súdnom stíhaní používateľov našich webových lokalít, ktorí porušili naše pravidlá, svojím správaním poškodili iných návštevníkov alebo ich správanie bolo v rozpore so zákonom.
 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak si myslíme, že je to potrebné na účely:
 • uplatňovania tohto vyhlásenia o zásadách ochrany osobných údajov,
 • ochrany našich práv a majetku,
 • ochrany zdravia, bezpečnosti a blahobytu,
 • súladu s právnymi predpismi, nariadením, súdnym príkazom alebo iným právnym postupom.

Bude spoločnosť Medtronic prenášať moje osobné údaje do iných krajín, ako je krajina, v ktorej bývam?

Spoločnosť Medtronic môže prenášať informácie mimo krajiny, v ktorej boli zozbierané, do všetkých krajín alebo území v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a všetkých krajín, ktoré majú podľa noriem Európskej únie dostatočnú ochranu osobných údajov. Informácie do iných oblastí budeme prenášať len vtedy, ak:

 • je tento prenos potrebný na účely výkonu zmluvy uzavretej medzi vami a spoločnosťou Medtronic alebo predzmluvných opatrení prijatých na základe vašej požiadavky alebo
 • udelíte svoj súhlas s týmto prenosom alebo
 • budú údaje v dotknutej krajine dostatočne chránené, či už zmluvou alebo iným spôsobom.

Spoločnosť Medtronic prijala vo všetkých svojich pobočkách a kanceláriách opatrenia, ktoré zaručujú dostatočnú ochranu osobných údajov pri ich prenose v rámci spoločností skupiny Medtronic, a to vrátane prenosu osobných údajov (ktoré môžu zahŕňať citlivé údaje) do spoločností skupiny Medtronic v Spojených štátoch amerických.

Čo sa stane v prípade, že sa vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov zmení?

Ak sa rozhodneme robiť vo vyhlásení o zásadách ochrany osobných údajov výrazné zmeny, všetky podstatné zmeny uvedieme v tejto časti vyhlásenia. Najnovšiu kópiu vyhlásenia a jeho staršie verzie môžete vždy nájsť na webovej lokalite vašej krajiny alebo sa na nás obráťte na nižšie uvedenej adrese.

A čo bezpečnosť osobných údajov?

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením využívame primerané fyzické, administratívne a technické zabezpečenie. Prístup k vašim osobným údajom majú len tí zamestnanci a dodávatelia, ktorí tieto informácie potrebujú pri výkone svojej práce. Je nutné mať na pamäti, že internetový prenos nikdy nie je 100 % bezpečný a bezchybný. Najmä odosielané alebo prijímané e-maily nemusia byť úplne bezpečné, preto by ste si mali dať pozor na to, aké informácie nám touto cestou posielate.

Ako dlho si spoločnosť Medtronic ponechá moje osobné údaje? 

Údaje si ponecháme len tak dlho, ako je potrebné. V mnohých prípadoch je potrebné uchovávať osobné údaje dlhší čas, aby boli k dispozícii v prípade otázok alebo sporov. Dĺžka uchovávania osobných údajov sa stanoví pre každý typ osobných údajov zvlášť, pričom sa zohľadnia požiadavky platné pre konkrétnu situáciu a potreba likvidácie zastaraných a nepoužitých údajov pri najbližšej možnej príležitosti.
Dokiaľ budeme vaše osobné údaje uchovávať, budeme s nimi zaobchádzať v súlade s týmto vyhlásením o zásadách ochrany osobných údajov.

Súvisia s webovými lokalitami spoločnosti Medtronic ešte nejaké ďalšie zásady ochrany osobných údajov?

Prepojenia. Na našich webových lokalitách sa môžu nachádzať prepojenia na webové lokality prevádzkované inými stranami. Tieto prepojenia uvádzame pre vašu informáciu, ale nevykonávame žiadnu revíziu, kontrolu ani monitorovanie spôsobov ochrany osobných údajov na lokalitách prevádzkovaných inými stranami. Za činnosť webových lokalít prevádzkovaných tretími stranami alebo vaše obchodné jednania s nimi nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Na našich webových lokalitách sa môžu tiež nachádzať prepojenia na iné webové lokality prevádzkované spoločnosťou Medtronic. Toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na webové lokality spoločností skupiny Medtronic so sídlom v Európe a jeho konkrétne verzie pre jednotlivé európske krajiny sa môžu mierne líšiť. Preto vždy, keď prostredníctvom prepojenia prejdete z jednej webovej lokality na druhú, odporúčame vám, aby ste si pozreli jej zásady ochrany osobných údajov, a to aj v prípade lokalít spoločnosti Medtronic.

Súbory cookie 

Spoločnosť Medtronic môže na svojich webových lokalitách používať súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa pri vašej návšteve uložia medzi súbory vášho prehliadača. Súbory cookie sa môžu ukladať na pevný disk počítača. Informácie, ktoré prostredníctvom súborov cookie zhromažďujeme, nemajú osobný charakter. Ak to váš prehliadač umožňuje, môžete súbory cookie odmietnuť, niektoré časti našej webovej lokality však následne nemusia správne fungovať. Na našich webových lokalitách neumožňujeme umiestňovať súbory cookie tretích strán.

Ako sa skontaktovať so spoločnosťou Medtronic

Snažíme sa, aby vaše údaje boli zaznamenané bez chýb. Ak zistíte, že vaše údaje sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne alebo ak máte nejaké otázky alebo pripomienky k vyhláseniu o zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese:
 

Medtronic Slovakia s.r.o.
City Business Center V
Karadžičova 16
821 08  Bratislava


Verzia: December 2012
 

Obsah tejto webovej lokality a všetky uvedené informácie slúžia len pre vašu informáciu a nemôžu v žiadnom prípade nahradiť odborné zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Príbehy pacientov sú osobnými skúsenosťami špecifickými pre konkrétneho pacienta. Reakcie na liečbu sa môžu u jednotlivých pacientov líšiť. Informácie o diagnóze a liečbe vždy prekonzultujte so svojím lekárom a uistite sa, že im rozumiete a dôsledne ich dodržiavate. Spoločnosť Medtronic odmieta zodpovednosť za prípadné ujmy alebo škody priamo alebo nepriamo spôsobené alebo údajne spôsobené informáciami uvedenými na tejto webovej lokalite. Zoznamy indikácií, kontraindikácií, predbežných opatrení, výstrah a možných nežiaducich účinkov nájdete v návode na použitie produktu.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať ani používať v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez súhlasu spoločnosti Medtronic International Trading Sarl.

MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite a CareLink sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic, Inc. a jej dcérskych spoločností. Inc. CONTOUR je ochranná známka spoločnosti Bayer Healthcare LLC.